Hovedseksjon

Kuben i verden - et forskningssamarbeid

Kuben makes a change

Kunnskap og handlekraft
På Kuben er vi opptatt av å gi elevene våre kunnskap om bærekraftig utvikling. Samtidig ønsker vi at elevene skal få innsikt i egen handlekraft og hvordan de kan bidra til å påvirke sin egen fremtid. I de nye læreplanene som kom høsten 2020 skal bærekraftig utvikling inn som tverrfaglig tema, og kobles med temaer som demokrati og medborgerskap, livsmestring og folkehelse. Vi er klare til å ta dette inn i fagene. Samtidig ser vi et stort potensial i å engasjere oss i bærekraftsutfordringer rett utenfor dørene våre. Her foregår det nemlig store endringer, en av de største som har skjedd i Oslo sin historie - en ny bydel tar form.

Samarbeid med forskere
For å finne nye måter og nye verktøy for å undervise og engasjere oss i bærekraft på, har vi inngått samarbeid med det EU-finansierte forskningsprosjektet Science Education for Action and Engagement towards Sustainability (SEAS). Kjernen i prosjektet er lokale skolenettverk i Norge, Østerrike, Estland, Sverige, Italia og Belgia. Nettverkene er samarbeid mellom skoler, universiteter, organisasjoner og bedrifter. SEAS ledes av Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Det norske skolenettverket ledes av cCHANGE.

Bærekraft og transformasjon i Kubens nærområde
Bærekraft- og klimautfordringen kan ofte virke fjern og noe uhåndgripelig. I samarbeid med Skole i Verden-nettverket jobber vi konkret i lokalmiljøet og i samarbeid med aktører som til daglig sitter med problemstillinger knyttet til byutvikling og bærekraftig samfunnsutvikling. Kuben ligger midt i Hovinbyen, et område som i areal tilsvarer Drammen by. De neste årene skal dette området omdannes fra lager og industriarealer til et byområde med boliger og arbeidsplasser. Vi samarbeider med utbyggere av Økernsenteret og tilhørende områder.

Elever som endringsagenter
I Skole i Verden-prosjektet ønsker vi å se på hvordan vi kan åpne opp skolen ikke bare for nye måter å undervise i bærekraft på, men også at vi åpner opp skolen mot samfunnet rundt oss, for å utforske potensialet i koblingen mellom skole og lokalmiljø.

Vi tror at elever som får erfare at de kan påvirke sin egen fremtid og utvikler handlingskompetanse vil være avgjørende for hvorvidt vi greier å forme mer bærekraftige og rettferdige samfunn. Skolen er en arena der foreldre, familier og samfunnet kan delta i læring og erfare handlekraft.

Noen høydepunkter så langt
#Kubenmakesachange
Et prosjekt der alle elvene på VG1 studiespesialisering 2019/2020 eksperimenterte med en endring relatert til klima eller bærekraft i eget liv i 30 dager. Fra dette har det blitt utarbeidet en podkast med intervjuer av elever.

Deltagelse i forskningsseminar på Universitetet i Oslo
Adchay Poornanandan, Favour Okeke og Maqdis Jimcale deltok i og bidro til seminaret Ungt engasjement for Bærekraftig handling 11. mars 2020. Dette var et seminar arrangert av forskergruppen COSER med bidrag fra Kuben-elevene, professor Karen O’Brien (UiO) og professor Astrid Sinnes (NMBU).

Klimahuset
Trinndagen for VG1 studiespesialisering 2020/2021 ble lagt til Klimahuset i Botanisk hage og Tøyenparken. Elevene fikk omvisning i klimahuset og deltok deretter i en workshop om klær og forbruk i regi av Fremtiden i våre hender. Elevene deltok også i fysisk aktivitet og «plogging» (jogging mens man plukker søppel) i Tøyenparken.

Samarbeid med lokale aktører
Et langsiktig samarbeid er også inngått med utbyggerne av Økernsenteret for involvering og engasjement i midlertidige tiltak i området og de mer langsiktige planene. Elever har vært med på å gi innspill til planer og aktiviteten i skoleåret 2020/2021 som vil romme mer direkte involvering i samskaping.