Hovedseksjon

Strategisk plan 2020-2023

Osloskolens strategiske kart 2020–2023 oppgir skoleeiers hovedmål for perioden. Byrådet har valgt ut 3 prioriterte strategiske satsingsområder og gir skolen rom for å velge ut et fjerde område.

Kubens visjon og mål gir oss en felles retning for oppdraget. Skolens pedagogiske plattform beskriver hovedlinjene i hvordan skolen løser oppdraget gjennom systematisk oppfølging av elevenes resultatutvikling, kvalitetssikring av undervisningen, og skolens arbeid med å styrke elevens sosiale kompetanse. Strategisk plan tar for seg utviklingsstrategier for å styrke disse områdene.

For perioden 2020-2023 legger Kuben opp den strategiske planleggingen ut fra følgende tre sentrale hovedområder i strategisk kart rettet mot brukerne, og ett hovedmål innen kompetanseutvikling:

 1. Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag, og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet
 2. Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv
 3. Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep
 4. Elever og lærlinger skal møte ansatte med høy kompetanse og tid til å følge opp den enkelte
  Vår argumentasjon for valg av det siste området er at kompetanseheving og skoleutvikling går hånd i hånd og er avgjørende for å skape en lærende organisasjon. Et lærende profesjonsfellesskap bør kjennetegne enhver skole.

Kubens ambisjoner og tiltak innenfor de fire hovedområdene:

1.     Skoledagen på Kuben skal kjennetegnes av de tre prioriterte områdene innen trygg, aktiv læring, elevinvolvering, vurdering og læringsmiljø. I tillegg kommer våre utvalgte områder fra Fagfornyelsen; helhetlig læring, dybdelæring, tverrfaglige temaer og entreprenøriell tankegang

Våre strategiske initiativ innen dette området er:

 • Forberede og iverksette fagfornyelsen i virksomheten
 • Sikre felles begrepsforståelse og bruk på hele skolen
 • Videreutvikle læringskultur som sikrer helhetlig læring, dybdelæring, sosial kompetanse og fagovergripende ferdigheter.
 • Videreutvikle organisasjonsstrukturer/ rammefaktorer som ivaretar helhetlig læring i all undervisning

2.     Etablere et læringsmiljø og en læringskultur som gjør elevene studie- og yrkesforberedt

Våre strategiske initiativ innen dette området er:

 • Realisere overordnet del i all undervisning
 • Konkretisere begrepene yrkes- og studieforberedt med progresjon
 • Kompetanseheving på didaktikk som sikrer helhetlig læring for å gjøre elevene yrkes- og studieforberedt
 • Styrke samarbeid med arbeidslivet og UH sektoren
 • Kvalitet og systematisk arbeid med skole-hjem samarbeid – øke læring og nærvær

3.     Systematisk arbeid med helhetlig læring som ser både faglig og sosial læring i sammenheng

Våre strategiske initiativ innen dette området er:

 • Realisere overordnet del – arbeid med sosial kompetanse
 • Kompetanseheving på didaktikk som sikrer helhetlig læring der sosial og faglig læring sees i sammenheng
 • Realisere psykisk helseplan
 • Prioritere erfaringsdeling internt i organisasjonen

4.     Elevene skal møte lærere med høy kompetanse, som gjenspeiler skolens pedagogiske plattform (Trygg, aktiv læring)

Våre strategiske initiativ innen dette området er:

 • Kompetanseheving med utgangspunkt i kompetanseplan
 • Styrke og utvikle skolens profesjonsfellesskap der lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over felles verdier, og vurderer og utvikler sin praksis
 • Videreutvikle organisasjonsstrukturer og rammefaktorer som gir de ansatte tid til å følge opp den enkelte elev og lærling
 • Opplæring i skolens verktøy, f.eks. pedagogisk håndbok