Strategisk plan

Osloskolens strategiske kart 2018–2021 gjengir skoleeiers hovedmål for perioden. Kartet beskriver mål på fire perspektiver; brukerperspektivet, kvalitetsutvikling, kompetanseutvikling og ressursperspektivet. Målene underbygger byrådets føringer for budsjettperioden.

Kubens pedagogiske plattform beskriver hovedlinjene i hvordan skolen løser oppdraget. Den bygger på skolens visjon, mål, og standarder for undervisning, ledelse og elever. Disse tre punktene danner pilarene i plattformen som ligger fast.

De tre andre pilarene  beskriver hvordan skolen systematisk følger opp elevenes resultatutvikling, hvordan undervisningen løpende har en kvalitativ utvikling og hvordan skolen arbeider med utvikling av sosial kompetanse hos elevene. Strategisk plan tar for seg utviklingsstrategier for å styrke disse tre områdene.

For perioden 2018-2021 legger Kuben opp den strategiske planleggingen ut fra følgende tre sentrale hovedområder i strategisk kart rettet mot brukerne, og ett hovedmål innen kompetanseutvikling:

 1. Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet
 2. Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv
 3. Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende arbeidsmiljø, fritt for mobbing
 4. Elever og lærlinger skal møte ansatte med høy kompetanse og tid til å følge opp den enkelte.


Kubens ambisjoner og tiltak innenfor de fire hovedområdene

1) Skolen vil i den kommende perioden arbeide for å skape felles avkoding, forståelse og anvendelse av ny overordnet del til læreplan og det handlingsrommet som ligger i læreplanene for de ulike fagene.

Vi vil skape rom for utprøving av alternativ praksis og deling av erfaringer for å skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag.

I perioden vil arbeidet med å skape årsplaner som baserer seg på baklengs planlegging og som har dybdelæring/helhetlig arbeid som mål fortsette. Dette arbeidet danner grunnlaget for å utvikle lærerrollen i større grad som veileder av elevenes læring og skape aktive elever i egne og andres læring. Vi er sammen om å lære!

Skolen har de siste årene deltatt i den nasjonale satsingen på læringsfremmende vurderingspraksis, Skole-VFL. Skoleåret 2018/19 vil vektlegge elevmedvirkning som verktøy for økt læringsutbytte. Elevene har vært aktive i arbeidet med å sette egen mål for arbeidet og vil delta evaluering og med tilbakemeldinger underveis i arbeidet.

Prioriterte tiltak:

 • Prioritere minst 2-3 tirsdagsøkter per termin for planlegging av tverrfaglig samarbeid / helhetlig arbeid på tvers av avdelinger
 • Vg1- styrket tverrfaglig struktur og prioritert tid
 • Felles arbeid med kjernekompetansematrise for sosial kompetanse/plan for læringsdialog
 • Prioritere tid både felles, på avdeling og med elever til arbeid med målene for SkoleVFL-Elevmedvirkning.

2) Skolen har et gjennomarbeidet resultatoppfølgingssystem (RO) som er sentralt i arbeidet med å sikre at så mange som mulig av skolen elever fullfører og består videregående skole. Systemet baserer seg på jevnlige stoppunker der alle elevers utvikling blir evaluert og tiltak igangsatt på bakgrunn av avdekkede behov. I perioden vil skolen jobbe med å sikre at RO-arbeidet mellom stoppunktene danner en større helhet i arbeidet, og sikre lik gjennomføring av RO-møter i tråd med formålet.

I perioden vil skolen også styrke arbeidet med skole-hjem samarbeid. Det finnes mange gode eksempler på god praksis på de ulike avdelingene, og ved å dele erfaringer og prøve ut forskningsbasert praksis vil skolen skape kultur for tettere samarbeid. Dette innebærer også at den flerkulturelle kompetansen må styrkes i personalet.

Skolen skal utdanne morgendagens beste fagarbeidere. For å strekke oss mot denne visjonen må skolen alltid motivere elevene til læring og det å fullføre gjennom relevant fagopplæring. Samarbeidet med relevant arbeidsliv er nøkkelen til å lykkes med dette arbeidet, og fagnettverkene er viktige arenaer for samarbeidet.

Prioriterte tiltak:

 • Lage oversikt over tilgjengelige tiltak i RO-systemet
 • Spisse kontaktlæreropplæring – skape helhet i arbeidet med RO
 • Styrke oppfølging av fraværsrutiner og tidlig involvering av foresatte
 • Sette av tid til arbeid med samarbeid skole-hjem
 • Opplæring i flerkulturell kompetanse
 • Aktiv deltagelse i fagnettverk

3) Skolen har over tid jobbet med en pedagogisk plattform som knyttet faglig og sosial læring sammen. I perioden vil arbeidet med relasjonsbygging og klasseledelse/læringsledelse fortsette som et kontinuerlig arbeid og VIP makkerskap (læringspartner) være et verktøy i arbeidet.

Skolen har opprettet et eget læringsmiljøteam som har en viktig rolle i koordineringen av arbeidet med trygt og inkluderende læringsmiljø. Ressursen vil bli videreført i perioden og det vil prioriteres å sikre spiss kompetanse og støtte til kontaktlærere og team rundt elever/grupper med utfordringer i klassemiljøet.

Prioriterte tiltak:

 • Opprettholde og videreutvikle læringsmiljøteamet
 • Sikre god kvalitet og gjennomføring av psykisk helseplan
 • Arbeid med å elevmedvirkning – klassens time
 • Videreutvikling av elevmeglere/elevverneombud
 • Prioritere erfaringsdeling internt i organisasjonen

4) Kuben er en spydspiss innen skoleutvikling i Norge. Dette medfører at vi konstant søker etter å utvikle praksis som søker relevant kompetanse, er fremtidsrettet og forskningsbasert. I perioden skal vi jobbe aktivt med å utvikle de de ansattes kompetanse pedagogisk og didaktisk, gjennom arbeidet med fellesstudiet Skole-VFL. På Kuben har vi tilpasset dette arbeidet til å sikre kvalitet i utførelsen av skolens pedagogiske plattform. Dette inneholder også arbeid med å øke kompetansen på veiledning av sosialt kompetanse.

Elevoppfølging på Kuben gjennomføres systematisk gjennom vårt RO-system som også tar høyde for sosial kompetanse. For å sikre at oppfølgingen av enkeltelever blir tilpasset etter behov, er det prioritert å sette av tid i lærernes arbeidstidsavtale til elevoppfølging.

Prioriterte tiltak:

 • Sette av tid til systematisk kontaktlæreropplæring
 • Styrke arbeidet med relasjonsbygging og klasseledelse/læringsledelse
 • Aktiv bruk av lærerspesialistene
 • Gjennomføre arbeidet med Skole-VFL med høy kvalitet og nå målene satt for perioden
 • Kvalitetssikre resultatoppfølgingssystemer RO
 • Informere om lokal ATA


Beskrivelse av skolens viktigste utfordringer

Kuben er fortsatt en relativt ung organisasjon, som siden oppstart i 2013 har jobbet for å få på plass en felles kultur mellom yrkesfagene, studiespesialisering og en rekke spesielle utdanningstilbud. Målet om å skape en organisasjon som stadig tar nye skritt mot å være lærende mot samme visjon og mål tar tid, og krevet tydelig retning. Kubens største utfordring frem mot å nå skolens mål i strategisk plan for perioden vil derfor være prioritere å holde den retningen som er satt, og kun utvikle og justere den planlagte veien fremover.

Resultatutviklingen til Kuben viser at vi er på riktig vei og vi strekker oss stadig etter nye, ambisiøse mål.

Andel fullført og bestått på Kuben