Hovedseksjon

Fravær og permisjon

Elever som er borte fra skolen vil gå glipp avverdifull undervisning. På Kuben har vi et mål om at elevene møter til opplæring hver dag og bidrar aktivt til et positivt læringsmiljø. Høyt fravær kan, uansett årsak, føre til tap av termin- og/eller standpunktkarakter. I tillegg kan standpunktkarakterene i orden og/eller atferd bli satt ned.

For elever på yrkesfag medfører høyt fravær at det blir vanskeligere å skaffe seg læreplass.

Fraværsgrense

Stortinget har innført en fraværsgrense på 10 %. Det medfører at elever som har mer enn 10 % udokumentert fravær i et fag, som hovedregel ikke vil få karakter i faget. Rektor vil kunne benytte skjønn i spesielle tilfeller, og utvide fraværsgrensen til 15 %.

Her er lenke til Oslo kommunes informasjon om fraværsregler.

Meldingsbok

Kuben benytter elektronisk meldingsbok. Ved fravær skal det umiddelbart sendes melding til kontaktlærer. Er eleven under 18 år skal meldingen komme fra foresatt. Hvis kontaktlærer ikke har mottatt tekstmelding innen timen/skoledagen begynner, vil det settes en ordensanmerkning. I tillegg registrerer eleven fraværet i VIS.

Se faktaboks for hvordan man melder fravær elektronisk.

Søknader om permisjon

Elever som vil be om fri fra skolen, må søke om dette i god tid. Søknader om permisjon inntil én dag sendes på e-post til kontaktlærer, som avgjør søknaden. Fraværet føres som M eller D avhengig av årsak.
Søknader om permisjon for mer enn en dag avgjøres av avdelingsleder. Eleven fyller da ut skjemaet ”Søknad om permisjon”. Faglærere som blir berørt skal underskrive. Søknaden leveres kontaktlærer som anbefaler/ikke anbefaler godkjenning. Søknaden videresendes til avdelingsleder for avgjørelse. Skjemaet finner på skolens hjemmeside under Nyttige skjema sammen med andre skjema.

Føring av fravær

Alt fravær registreres elektronisk i VIS. Alt fravær føres i utgangspunktet med bokstaven X (udokumentert). Kontaktlærer endrer kode etter at eleven har meldt fraværet via elektronisk meldingsbok, eventuelt med tillegg av annen dokumentasjon.
Inntil 10 fraværsdager per skoleår kan trekkes fra. Hvilket fravær dette omfatter, framgår av «Informasjon om fraværsgrensen og -reglementet ved Kuben» Selv om fraværet er registrert med D (dokumentert), må eleven selv søke om fratrekk i VIS for at inntil 10 dager pr år ikke kommer på vitnemålet (Mine søknader > Fratrekk av fravær).

Oppfølging av fravær

Fram til høstferien tar kontaktlærer kontakt med elev og foresatte ved første udokumenterte/ikke meldte fravær samme dag. En elev som har mer enn 3 dager eller 5 timer fravær i en termin uten at eleven har meldt fraværet etter skolens regler, innkalles (sammen med sine foresatte hvis eleven er under 18 år) til en samtale med kontaktlærer. Formålet med samtalen er å finne fram til gode tiltak som kan føre til at fraværet ikke fortsetter.

Ved fortsatt udokumentert fravær utover 5 dager eller 10 timer vil elev (og foresatte) bli innkalt til en ny samtale med kontaktlærer. Videre fravær vil føre til samtale med rådgiver og deretter avdelingsleder. Se videre oppfølging i skolens fraværsrutiner. Formålet med denne oppfølgingen er å komme fram til tiltak som fører til at eleven kan fullføre skoleåret, eller at eleven blir overført til et annet opplæringstilbud.

Studiedager

Du kan opparbeide deg studiedager ved å ha lite fravær. Elever som har 3 dagers fravær eller mindre i en termin, kan i neste termin ta inntil 2 studiedager. Elever med timefravær kan ha inntil 2 dager og 4 timer, 1 dag og 8 timer eller inntil 10 timers fravær. En forutsetning for å få studiedager at du har karakteren ”god” i orden og i atferd.

Studiedager kan du ta ut på den/de dagen(e) du ønsker, men ikke når det er prøver eller andre planlagte vurderingssituasjoner. Du fyller ut skjemaet ”Melding om uttak av studiedag” og leverer kontaktlærer.

Du må bekrefte at du har:

  • sjekket ut med dine faglærere at det ikke er planlagt prøver, framføringer eller andre vurderingssituasjoner denne dagen.
  • er kjent med at alle arbeider som skal leveres denne dagen skal leveres til riktig tid, uavhengig av din studiedag.
  • har oppdatert deg på undervisningsplanen for studiedagen, og at du ikke har krav på spesiell oppfølging av faglærer.

Slik melder du fravær

For elever under 18 år melder foresatte fravær til kontaktlærer via enten SMS, epost eller «skolemelding».

Eleven melder fravær i VIS «Fravær > Fremtidig fravær»