Skolens pedagogiske plattform

Kuben videregående skole er en unik arena for yrkesfaglig utdanning og studieforberedende utdanning. Samlokalisering med Fagskolen Oslo Akershus og beliggenhet i Økern Næringspark legger godt til rette for at skolens utdanning er fremtidsrettet og møter fremtidens kompetansebehov.

Våre styringsdokumenter tar alle utgangspunkt i Kubens visjon, hovedmål og strategiske initiativ. For å oppfylle vår visjon og nå våre mål, skal undervisningen ved Kuben være kjennetegnet av trygg, aktiv læring.

Våre elever vil møte et arbeidsliv der endringene skjer raskt og der en må være god til å lære og løse nye problemstillinger. Det krever at elevene trenes til å bli aktive i egen læreprosess, slik at de kan treffe gode valg når de står på egne ben i studier og i arbeidslivet og bli aktive, bevisste aktører i egne liv.

Sosial kompetanse

På Kuben er vi opptatt av å utvikle elevenes helhetlige kompetanse både faglig og sosialt. Sosial læring på Kuben tar utgangspunkt i elevstandardene - det vi omtaler som våre forventninger til hverandre. De bygger på skolens verdier, respekt, ansvar og omsorg og er definert og eksemplifisert av skolens elevråd. Etterlevelse av og oppfølging av forventninger er et felles ansvar for alle elever og ansatte på Kuben. Det betyr at de griper inn i hverdagen til oss alle på skolen med ansvar og konsekvenser for skolehverdagen.

Trygt skolemiljø

Forventinger og rammer kommuniseres og følges opp med forutsigbarhet og vennlig tydelighet i tilbakemeldingene. Alle voksenpersoner på Kuben bidrar til et trygt og positivt skolemiljø.

Avvik møter reaksjon og oppfølging gjennom løsningsrettet dialog. Skolens reaksjonsmønster er konsekvensbasert og skal som hovedregel ha en oppdragende, dannende målsetning. Trygghet styrkes også av forutsigbarhet og opplevelse av at skolen griper inn med egnede tiltak så raskt som mulig. Utøvelse av god ledelse vil likevel handle om å ta gode, helhetlige vurderinger i hver sak.

Kuben har en raus og åpen skolekultur som legger til rette for relasjonsbygging. Dialog og involvering danner grunnlaget for dette arbeidet. Vi har takhøyde for prøving og feiling og vi drives av undring og spørsmålstillinger. Kommunikasjon er basert på dialog med sensitivitet for mottakerens opplevelse og perspektiv. Tillit, trygghet og toleranse har gode vekstforhold med mål om at elevene skal oppleve tilhørighet.

Kubens foresatte er aktivt involvert i skolehverdagen og styrker elevenes mulighet for gode skoleresultater.

Aktiv deltakelse i egen og andres læring

Vi utdanner elever som agerer gjennomtenkt, erfaringsbasert og kreativt i møtet med nye utfordringer.

Læreren leder elevenes læringsprosesser gjennom bruk av metoder som gjør elevene aktive i egen og andres læring. Elevene arbeider med løsninger på komplekse arbeidsoppgaver der de må ta egne valg, og analyserer konsekvensene av valgte strategier.

Kuben levere en praksisrettet skolehverdag der entreprenørskap er godt synlig i skolens pedagogiske praksis og bidrar til å gi eleven fremtidsrettet arbeidslivskompetanse.

Kuben er en markant arena for skoleutvikling både nasjonalt og internasjonalt, og fremstår som en referanseskole for fremtidsrettede, nytenkende utdanningstilbud.

Kuben er en lærende organisasjon i løpende utvikling der det er jevnlig legges til rette for samarbeid på tvers av fag, trinn og avdelinger. Deling av erfaringer, læring og praksis anses som en naturlig del av skolens arbeid.

Tiltak og arbeidformer er forankret i forskning. Følgende formulering fra Hatties Visible learning er beskrivende for grunnlaget til skolens organisering:

“The remarkable feature of the evidence is that the greatest effects on student learning occur when teachers become learners of their own teaching, and when students become their own teachers”