Hovedseksjon

Skolens pedagogiske plattform

Logo - Pedagogisk plattform

Kuben videregående skole er en unik arena for yrkesfaglig utdanning og studieforberedende utdanning. Samlokalisering med Fagskolen Oslo og beliggenhet i Økern Næringspark legger godt til rette for at skolens utdanning er fremtidsrettet og møter fremtidens kompetansebehov.

Våre styringsdokumenter tar utgangspunkt i Kubens visjon, hovedmål og strategiske initiativ. For å oppfylle vår visjon og nå våre mål, skal undervisningen ved Kuben være kjennetegnet av trygg, aktiv læring. Det er vår pedagogiske plattform.

Yrkesforberedt og studieforberedt

Vi skal forberede elevene våre til studier og læretid. I dette ligger utvikling av elevenes helhetlige kompetanse både faglig og sosialt. Sosial læring på Kuben tar utgangspunkt i elevstandardene - det vi omtaler som våre forventninger til hverandre. Disse bygger på skolens verdier; respekt, ansvar og omsorg, og er definert og eksemplifisert av skolens elevråd. Etterlevelse og oppfølging av forventningene er et felles ansvar for alle elever og ansatte.

Trygt skolemiljø

Forventinger og rammer kommuniseres og følges opp med forutsigbarhet og vennlig tydelighet i tilbakemeldingene. Alle voksenpersoner på Kuben bidrar proaktivt til et trygt og positivt skolemiljø. Skolens reaksjonsmønster skal som hovedregel ha en oppdragende, dannende målsetning gjennom løsningsrettet dialog og skjønnsmessige vurderinger og beslutninger i hver sak. Trygghet styrkes av medbestemmelse og opplevelse av kort responstid fra plan til aktive tiltak og løpende oppfølging.

Kubens mangfold styrker oss og holdes høyt. Kuben har en raus og åpen skolekultur kjennetegnet av dialog, involvering og inkludering. I kommunikasjon har vi sensitivitet for mottakerens opplevelse og perspektiv. Tillit, trygghet og toleranse har gode vekstforhold med mål om at elevene skal oppleve tilhørighet.

Aktiv læring og helhetlig kompetanse

Læreren leder elevenes læringsprosesser gjennom bruk av metoder som gjør elevene aktive i egen og andres læring. Elevene arbeider med løsninger på komplekse arbeidsoppgaver der de må ta egne valg, og analyserer konsekvensene av valgte strategier. Kubens foresatte er aktivt involvert i skolehverdagen og styrker elevenes mulighet for gode skoleresultater.

Våre elever vil møte et arbeidsliv i stadig endring og det kreves evne til å tenke bærekraftig og løse nye problemstillinger. Vi har takhøyde for prøving og feiling, og vi drives av undring og spørsmålstillinger. Elevene trenes til å bli aktive i læreprosesser og egen utvikling, slik at de treffer gode valg når de står på egne ben i studier, arbeidsliv og samfunnsfellesskapet.

Vi utdanner elever som agerer gjennomtenkt, erfaringsbasert og kreativt i møtet med nye utfordringer og ukjente problemstillinger. Kubens skolehverdag er praksisrettet der entreprenørskap er godt synlig i skolens pedagogiske praksis og bidrar til å gi elevene morgendagens arbeidslivskompetanse. 

Sterkt profesjonsfellesskap

Kuben har et lærende profesjonsfellesskap som styrkes og utvikles gjennom samarbeid på tvers av fag, trinn og avdelinger. Felles refleksjon og deling av erfaringer, læring og praksis er en naturlig del av skolens arbeidsform.

Kuben er en markant arena nasjonalt og internasjonalt, og kan stå som referanseskole for skoleutvikling av nytenkende og fremtidsrettede utdanningstilbud.

Tiltak og arbeidformer tar utgangspunkt i forskning og er forankret gjennom dialog og medbestemmelse. Følgende formulering fra Hatties Visible learning er beskrivende for grunnlaget til skolens organisering:

“The remarkable feature of the evidence is that the greatest effects on student learning occur when teachers become learners of their own teaching, and when students become their own teachers”