Skolens pedagogisk plattform - Trygg, aktiv læring

Kubens visjon 

 • Kuben skal utdanne morgendagens beste fagarbeidere
 • Kuben skal gi elevene et bredt grunnlag for å møte kompetanse-behovet for arbeidsliv og videre studier
 • Kuben skal være en spydspiss innen skoleutvikling i tett samarbeid med næringslivet

Kubens hovedmål 

 • Bidra til at flere elever foretar riktige karrierevalg
 • Bidra til at elever fullfører og består med resultater som møter den enkeltes mål
 • Møte næringslivets behov for fremtidig arbeidskraft og kompetanse
 • Øke rekrutteringen til yrkesfag i Oslo

Strategiske initiativ 

 • Avvik i elevenes resultatutvikling oppdages tidlig og tiltak iverksettes
 • Elevenes tilstedeværelse sikres gjennom gode rutiner for fraværsoppfølging
 • Systematisk utvikling av ledelse av elevenes læring
 • Entreprenørskap og samspill med bedrifter på alle skolens avdelinger og nivåer

For oppfylle vår visjon og nå våre mål, skal undervisningen ved Kuben være kjennetegnet av trygg, aktiv læring. Det er vår pedagogiske plattform. Våre elever vil møte et arbeidsliv der endringene skjer raskt og der en må være god til å lære og løse nye problemstillinger. Det krever at elevene trenes til å bli aktive i egen læreprosess, slik at de kan treffe gode valg når de står på egne ben i studier og i arbeidslivet og bli aktive, bevisste aktører i egne liv

Sosial kompetanse - Elevstandardene

På Kuben er vi opptatt av å utvikle elevenes helhetlige kompetanse både faglig og sosialt. Sosial læring på Kuben tar utgangspunkt i elevstandardene:

Respekt betyr at du gjennom handling viser at alle mennesker er like mye verdt 

 • Du møter andre som du vil bli møtt selv
 • Du bekrefter og er positiv til andre
 • Du følger reglene i klasserom og verksted
 • Du møter presis, holder frister og er forberedt

Ansvar betyr at du står for dine handlinger 

 • Du bidrar til andres læring og arbeidsro
 • Du følger lærers instrukser og bidrar til å styrke lærers rolle som leder for undervisningen
 • Du opptrer som en fremtidig arbeidstaker
 • Du bidrar til et ryddig skolemiljø 

Omsorg betyr at du er inkluderende i møtet med medmennesker 

 • Du hilser på medelever, lærere og ansatte
 • Du sier ifra til medelever når de tar gale valg
 • Du melder fra om du ser noen som er ensomme eller trenger hjelp
 • Du bidrar aktivt til at ingen mobbes

Standardene bygger på skolens verdier og er definert og eksemplifisert av skolens elevråd. Etterlevelse av og oppfølging av standardene er et felles ansvar for alle elever og ansatte på Kuben. Det betyr at de griper inn i hverdagen til alle på skolen med ansvar og konsekvenser for skolehverdagen. 

Trygt skolemiljø 

Forventinger og rammer kommuniseres og følges opp med forutsigbarhet og vennlig tydelighet i tilbakemeldingene. Alle ansatte voksenpersoner på Kuben har ansvar for å bidra til et trygt og positivt skolemiljø. Skolen har tydelige retningslinjer og rutiner for håndheving av orden og atferd. Utøvelse av god ledelse vil likevel handle om å ta gode, skjønnsmessige beslutninger i hver sak. 

Avvik skal ha reaksjon og oppfølging gjennom løsningsrettet dialog. Skolens reaksjonsmønster er konsekvensbasert og skal som hovedregel ha en oppdragende, dannende målsetning. Trygghet styrkes også av forutsigbarhet og opplevelse av at skolen griper inn med egnede tiltak så raskt som mulig. 

Kuben har en raus og åpen skolekultur som legger til rette for relasjonsbygging mellom elever i klasser, avdelinger og på tvers av skolen. Dialog og involvering danner grunnlaget for dette arbeidet. I klasserom og verksteder er det takhøyde for prøving og feiling, og det legges til rette for undring og spørsmålstillinger. Kommunikasjon er basert på dialog med sensitivitet for mottakerens opplevelse og perspektiv. Tillit, trygghet og toleranse skal ha gode vekstforhold på Kuben med et mål om at elevene skal oppleve tilhørighet.  

I arbeidet med elevenes sosiale læring står kontaktlærer, klassens time og samarbeidet med foreldre sentralt. Kuben ønsker foresatte som er aktivt involvert i utdannelsen til barna og skolen for øvrig. God dialog med hjemmene øker elevenes mulighet for bedre skoleresultater. Positive forventinger fra både skolen og foresatte virker positivt inn på både læringsmiljøet og læringsutbyttet til elevene. 

Kubens verdier respekt, ansvar og omsorg står som grunnpilarer i arbeidet med å etablere det gode læringsmiljøet som skaper den nødvendige tryggheten mellom elever og lærere.  

Aktivt i egen og andres læring 

Ved Kuben kjennetegnes undervisningen av følgende overskrifter: 

 • Undervisningen er planlagt, strukturert og gjennomføres med høyt trykk på læring og utvikling
 • Undervisningen har målrettet faglig kvalitet og er relevant for arbeidslivet
 • Kuben har en vurderingspraksis som fremmer læring
 • Relasjon mellom lærer og elev skaper et godt læringsmiljø
 • Det er aktiv elevmedvirkning og et læringsmiljø preget av trygghet og god atmosfære i klasserom og verksted

Kubens undervisningsstandarder beskriver hvordan arbeidet for å skape aktive elever må skje i møtet mellom fag, praksis, lærer og elev. For å nå Kubens visjon bygges pedagogisk praksis rundt fremtidsrettet kompetanse.

We need to produce people who know how to act when they’re faced with situations for which they were not specifically prepared. (Papert,1998)

Kuben har god innsikt i læreplaner i fag og beskrevet kjernekompetanse tilpasset lokalt og fremtidsrettet arbeidsliv. Både elever og lærere skal være aktive i arbeidet med å gi hverandre tilbakemeldinger i arbeidsprosessene slik at vi sammen bidrar til læring.

Læreren leder elevenes læringsprosesser, gjennom bruk av metoder som gjør elevene aktiv i egen og andres læring. Elevene arbeider med løsninger på komplekse arbeidsoppgaver der de må ta egne valg, og analyserer konsekvensene av valgte strategier.  

Entreprenørskap som metode skal være godt synlig i skolens pedagogiske praksis og bidra til å gi eleven kompetanse arbeidslivet har behov for i fremtiden. Kuben har på kort tid etablert seg som en markant arena for skoleutvikling både nasjonalt og i internasjonalt og skal fortsette å fremstå som en referanseskole for fremtidsrettede utdanningstilbud.

I forberedelsene til fremtidig arbeidsliv er det avgjørende at elevene får praktisk erfaring fra arbeidslivet. Like viktig er det for skolen å speile tilbud og arbeidsmåter i forhold til de kravene bedriftene har for fremtidig arbeidskraft. Skolen har et bredt nettverk av samarbeidspartnere. Nettverkene er i stor grad knyttet til den enkelte avdeling. Kuben har i tillegg noen partnerskapsavtaler som har lignende formål, men brukes til å knytte skolen sammen om felles entreprenørielle utfordringer. Målet er trygge aktive elever som skal settes i stand til å nå sine individuelle mål.

Kuben er en lærende organisasjon i løpende utvikling. Dette synliggjøres i skolens møtestruktur der det er jevnlig legges til rette for samarbeid på tvers av fag, trinn og avdelinger. Alle ansatte har tilknytning i fagteam med definerte mandat og målsetninger. Deling av erfaringer, læring og praksis anses som en naturlig del av samarbeidet i fagteamene.

Tiltak og arbeidformer er i stor grad forankret i forskning. Følgende formulering fra Hatties Visible learning er beskrivende for grunnlaget til skolens organisering:

“The remarkable feature of the evidence is that the greatest effects on student learning occur when teachers become learners of their own teaching, and when students become their own teachers”