Hovedseksjon

Mangfoldsrådgivere

Mangfoldsrådgivere på Kuben og avdeling Ullevål, MO


Mangfoldsrådgiver (IMDI)
Hero Karimi  Tlf.  404 30 762

Beate Ringstad.jpg
Mangfoldsrådgiver (IMDI)
Beate Ringstad   Tlf: 457 35 216

Mangfoldsrådgiverne Hero Karimi og Beate Ringstad er ansatt ved IMDi (Integrering – og mangfoldsdirektoratet), men jobber til daglig jobber på Kuben vgs og har kontor i 3.etg (rom 3636) i oppgang D.

IMDis mangfoldsrådgivere jobber for at unge mennesker skal ha mulighet til å bestemme over egne liv. Uansett opprinnelsesland, etnisitet, religion, kjønn eller seksuell legning har alle som befinner seg i Norge rett til å leve et fritt liv og krav på beskyttelse fra negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og andre former for vold. Alle har rett til å være seg selv og til å fritt kunne velge venner, klær, kjæreste, yrke, religion, politisk tilhørighet, seksuell legning og ektefelle. Når unge opplever så sterk kontroll at det bryter med deres rett til frie liv kalles det negativ sosial kontroll.

IMDis mangfoldsrådgivere har taushetsplikt og kan gi deg råd, samtaler og praktisk hjelp. Mangfoldsrådgiverne vil også gi deg informasjon om hvilke rettigheter du har.

Du kan kontakte oss dersom du opplever:

 • Strenge grenser hjemme
 • Konflikt med foreldre og søsken
 • Mistrivsel på skolen grunnet negativ sosial kontroll
 • Lite frihet til å ta egne valg og leve livet slik du ønsker
 • Opplever sterkt sosialt press og forventinger
 • Synes det er utfordrende å leve med flere kulturer samtidig
 • Vold, trusler eller tvang
 • Er redd for å bli forlovet eller giftet bort mot din vilje
 • Er bekymret for en reise til utlandet der du kan bli etterlatt mot din vilje
 • Er etterlatt i utlandet mot din vilje
 • Er bekymret for en venn som opplever noen av punktene over
 • Spørsmål knyttet til seksuell legning

Viktig informasjon til deg som står i fare for eller har blitt utsatt for overnevnte punkter finner du i den blå boksen.

I tillegg til å jobbe direkte med ungdom, tilbyr vi også veiledning og kompetansehevning til hjelpeapparatet og skoleansatte.

Kontaktinformasjon til hjelpetelefoner som er åpne døgnet rundt

 • Akutt fare for liv og helse: 113
 • Politiet: 112  ved akutt hjelp og 02800 ved mindre alvorlige hendelser.
 • Nasjonal legevakt: 116 117 
  Dette er en nasjonalt nr. som setter deg over til nærmeste legevakt i området ditt.
 • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 123
 • Mental helse: 116 111