Hovedseksjon

Trygg Læring Kuben

Læringsmiljø Kuben

Hovedmålet med Trygg Lærings aktiviteter er å bidra til et inkluderende psykososialt læringsmiljø og å forebygge konflikteskalering. Forskning bekrefter at det er en sterk sammenheng mellom sosialt læringsmiljø og læringsresultat.

Skolemeklingens tenkning, metode og verktøy bidrar til et godt læringsmiljø preget av trygghet og trivsel med fokus på ansvar for fellesskapet og aksept for ulikhet og ulike behov i tråd med Kubens verdier: Respekt, ansvar, omsorg. I en slik sammenheng kan konflikter være en positiv kilde til læring og vekst, og skape dårlige vilkår for utestenging, mobbing, vold og rasisme.

Trygg Lærings verkstedmetodikk og gjenopprettende konfliktarbeid er kjerneaktiviteten i: 

  • Kubens psykiske helseplan
  • Bry deg - plan for forebygging og håndtering av mobbing
  • Prosjektet Forebygging av hatkriminalitet og radikalisering
  • Elevmekling

Hovedaktiviteten i arbeidet er dialogverksted som blir gjennomført i alle Vg1 klasser. Disse skal være med på å bidra til å sikre gode relasjoner og motiverende læringsmiljø og gjenopprettende konflikthåndtering.

Forankring

Trygg Læring Kuben er forankret i Opplæringsloven9A – 3: 

  • ”Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.”
  • "Skolen er forpliktet til aktivt og systematisk å sikre og ivareta et godt skole- og arbeidsmiljø for elevene.”

I en stor og mangfoldig organisasjon som Kuben videregående skole, er arbeidet med å skape godt psykososialt læringsmiljø en vedvarende byggeprosess, noe som resultatene i Elevundersøkelsen minner oss om. Kuben satser helhetlig og systematisk for å sikre alle elever tilhørighet og et godt læringsmiljø.