Hovedseksjon

Kubens ordensregler

Oslo kommunes ordensreglement finner du på denne lenken.

§ 1 Formål

Kubens ordensreglement er et tillegg til ordensreglement for Osloskolen. Formålet er å bidra til å støtte opp om Kubens elevstandarder og å nå skolens målsetninger. Brudd på Kubens ordensreglement kan medføre reaksjoner i tråd med § 8 i Ordensreglement for Osloskolen med lokale tillegg.

§ 5 Regler for orden

Alle skal følge skolens regler for melding av fravær.

Eleven skal være på skolen med mindre eleven er syk, eller har annen gyldig grunn til fravær. Fravær meldes til kontaktlærer så tidlig som mulig, og senest før skolestart samme dag.

§ 8 Reaksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel

Følg Kubens rutiner for elevoppfølging og bruk av reaksjoner.

  1. Hvis eleven bryter elevstandardene kan han/hun bli tatt ut av ordinær undervisning og gitt alternativ undervisning et annet sted. For å få komme tilbake i ordinær undervisning må eleven selv vise at han/hun er i stand til å følge elevstandardene.
  2. Den som blir tatt i å krenke eller mobbe andre vil få en reaksjon fra skolen. Hvordan reaksjonen blir, kommer an på hvor alvorlig krenkelsen eller mobbingen er, og om den som har blitt krenket eller mobbet trenger beskyttelse.

§ 12 Gyldig fra

Dette reglementet gjelder fra 17.9.2018.
Samtidig oppheves tidligere reglement for orden og oppførsel på Kuben vgs.