Kubens ordensregler/ Osloskolens ordensreglement

Kubens ordensregler

Oslo kommunes ordensreglement finner du på denne lenken.

Læremidler

Elevene må ha med nødvendige læremidler (bøker, PC, skrivesaker etc.). Læremidler må tas med til undervisningen, innen timen starter.

Mobiltelefon

Mobiltelefon skal være avslått og skal ikke ligge fremme i undervisningstiden.

Bruk av PC

PC skal kun brukes i undervisningstiden når lærer har gitt tillatelse. Når PC ikke brukes skal den ligge i sekk/veske.

Undervisningsrommenes tekniske utstyr

Klasserommets PC/projektor skal bare brukes i opplæringssammenheng og skal ikke benyttes i friminuttene.

Spising

Varm mat skal i hovedregel spises i kantinen. Spising er ikke tillatt i undervisningstiden. Det er under ingen omstendigheter lov å spise eller drikke på spesialrom for realfag og verksteder, med mindre verkstedet er unntatt fra denne regelen.

Røyking og snus

Det er ikke tillatt å røyke eller bruke snus i skoletiden. Dette er et nasjonalt forbud.

Elevers plikt til å holde seg informert

Elevene må hver undervisningsdag gå inn på skolens læringsplattform. Det er ditt ansvar å være oppdatert på den informasjon som står der.

Fravær

Elever skal være på skolen med mindre de er syke eller har annen gyldig grunn. Ved fravær skal dette meldes kontaktlærer om morgenen den dagen du er borte. Dersom du vet du skal være borte, gir du kontaktlærer beskjed så tidlig som mulig. Hvis du avslutter skoledagen før undervisningen er slutt, skal kontaktlærer eller avdelingsleder ha beskjed om dette før du forlater skolen.

Ved fravær fra prøver og andre avtalte vurderingssituasjoner skal faglærer ha melding om dette før prøven starter. Dersom slik melding er gitt i rett tid, vurderer faglærer behovet for en utsatt prøve/vurderingssituasjon og avtaler eventuelt ny tid for prøven med deg. Dersom du ikke melder fraværet på prøve/vurderingssituasjon til rett tid, kan faglærer ta deg ut av annen undervisning for å gjennomføre prøven/vurderingen når du er tilbake på skolen. Dette kan skje uten at du varsles om tidspunktet.

Fravær i undervisningsøkt

En elev som har møtt til en undervisningsøkt, kan ikke forlate økten for å komme tilbake igjen uten å ha fått tillatelse fra lærer. Toalettbesøk skal normalt gjøres i friminuttene.

Forsentkomming

Skolen forventer at lærere og elever er på plass i klasserommet når timen begynner. Hvis du kommer for sent, forstyrrer det først og fremst læringsarbeidet for alle andre. Det er viktig at du kommer inn i undervisningen uten å forstyrre klassens eller gruppens arbeid. Kommer du mer enn 15 minutter for sent får du fravær for hele timen.

  • Elever som kommer gjentatte ganger for sent, innkalles til samtale med kontaktlærer og deretter rådgiver, for å finne fram til tiltak som kan redusere forsentkommingen. Foresatte kontaktes også. 

Ordenselevtjenesten

Elevene plikter å delta i ordenselevtjenesten på skolen slik denne til enhver tid er organisert.

Karakterer i orden- og atferd

Ordens- og atferdsanmerkninger registreres i ITS learning portalen og danner grunnlaget for karakterene i orden og i atferd. Fastsettelsen av karakterer i orden og atferd gis ut fra en helhetsvurdering.