Privatisteksamen

Disse reglene gjelder på Kuben:

  • Det er ikke anledning til å være elev og privatist i samme fag i samme skoleår.
  • Vi krever at elever som er tatt inn ordinært på Kuben, skal følge alle fag (full fagkrets) som elev. Det gjøres unntak i særskilte tilfeller. Eksempel på unntak er elever som ønsker å erstatte fremmedspråk som elevfag med fremmedspråk tatt som privatist (morsmål).
  • Det er ikke anledning til å ta fag som privatist før faget normalt avsluttes. For eksempel kan elever ikke gå opp til eksamen i kroppsøving i Vg1 eller Vg2 siden dette faget avsluttes på Vg3. På bakgrunn av en søknad kan skolen i særskilte tilfeller godkjenne avvik, for eksempel dersom eleven gis mulighet til å forsere et fag.
  • Elever kan forbedre fag som privatister og få dette ført på førstegangsvitnemålet så lenge dette er gjennomført innenfor tidsrammen for førstegangsvitnemål. Dette gjelder både når faget kun har standpunktvurdering, og hvis eleven også har blitt trukket ut til eksamen i faget. (Jfr forskrift til opplæringsloven.)
  • Dersom en elev er trukket ut til eksamen i et fag, kan ikke dette faget erstattes med et annet fag tatt som privatist og føres på førstegangsvitnemål. (jfr Retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis fra Utdanningsdirektoratet). Eleven kan melde seg opp til privatisteksamen i faget og få resultatet av denne eksamen med på førstegangsvitnemålet i stedet for den opprinnelige eksamenskarakteren, dersom privatisteksamen blir tatt før eleven slutter i Vg3. Når privatisteksamen føres på vitnemålet, blir standpunktkarakteren fjernet.
  • Elever kan innenfor reglene om lovlige fagkombinasjoner erstatte et hvilket som helst fag som privatist og få dette ført på et ordinært vitnemål (sekundærvitnemål). Eleven må kontrollere nøye reglene om fag som ikke kan føres på samme vitnemål, for eksempel matematikk S1/R1, matematikk R1/S2 eller S2/R2.
  • Elever som har tatt fag (som elever eller privatister) ut over minstekravet til vitnemål, kan velge om de vil ha faget påført førstegangsvitnemålet. Elevene må tilfredsstille kravet til eksamenstrekk. I de fleste tilfelle betyr det at dersom eleven trekkes ut til eksamen i ”det ekstra faget”, så må faget påføres vitnemålet, fordi ellers tilfredsstilles ikke kravet til antall trekkfag.
  • For fag med både muntlig og skriftlig standpunktkarakter, kan man gå opp som privatist i enten muntlig eller skriftlig uavhengig av hverandre (for eksempel i norsk). Det innebærer også at elever som får IV i en av disiplinene i norsk, kan ta opp kun den disiplinen som privatist og beholde standpunktvurdering i de andre disiplinene. I en del fag hvor muntlig og skriftlig er slått sammen til én standpunktkarakter (for eksempel engelsk Vg1, fremmedspråk nivå II), må kandidatene opp til eksamen både skriftlig og muntlig som privatist. Det er viktig å sjekke vurderingsordningen i det enkelte fag (vurderingskapitlet i læreplanene), fordi det i en del fag er avvik mellom vurderingsordningene for elever og privatister.