GODT NYTT ÅR!

Rakett

2018 har vært et spennende og begivenhetsrikt år for oss, som ble toppet med melding om at vi er vinnere av Benjaminprisen 2018! Dette er en flott anerkjennelse av det arbeidet som vi legger ned hver eneste dag for at våre elever skal trives og oppleve en trygg, aktiv og variert skoledag preget av inkludering, involvering og medbestemmelse.

Her er et lite utdrag fra juryens uttalelse:

"Kuben videregående skole er en stor og mangfoldigskole. Skolen har evnet å skape en identitet, selv om skolen er ny, og samler mennesker med svært forskjellig bakgrunn og erfaringer. Skolen lykkes med å ta vare på individet i en kompleks skolehverdag, samtidig som det skapes fellesskap. Kubens arbeid med inkludering, deltakelse og identitetsbygging på den ene siden og målrettet forebygging av utenforskap og udemokratiske holdninger på den andre kan tjene som inspirasjon for andre skoler."

Prisutdelingen skal være på Kuben 29. januar. Det er samme kvelden som vi inviterer til åpen dag!

Fullføre og bestå

Kuben har hatt en flott utvikling på andel elever som fullfører og består opplæringen. Skoleåret 2016/2017 passerte vi 80% og i 2017/2018 er vi på vei over 84%! Målet for inneværende skoleår er satt til 86%.

Et av Kubens hovedmål er at vi skal bidra til å elever fullfører og består med resultater som møter den enkelte elevs mål. Vi gir ikke opp elever som av ulike grunner ikke når sine mål. Vi samler og styrker støttesystemene til eleven og tilbyr ekstraundervisning inn mot nye eksamensmuligheter.

Nærvær og fravær

Det er viktig for oss at elevene trives. De må trives i skolemiljøet med hverandre, og de må trives i læringssituasjonene med lærer og klassekamerater. Våre lærere arbeider mye med å etablere undervisning preget av trygg, aktiv læring.

Tilstedeværelse er viktig, og selv om vi har positive fraværstall, mener vi at fortsatt at for mange elever velger bort skole for ofte. Med fraværsgrensen på 10% er det ekstra viktig å holde udokumentert fravær under kontroll.

Miljøteamet vårt samarbeider med elevrådet for å skape positive møteplasser utenom undervisningen. Fotballturneringer, bordtennisturneringer, en stor, flott elevkantine som tar imot innspill på utvalg. Videre har vi lydstudio, og elevene oppretter i disse dager en egen ungdomsbedrift for management av alle de flott elevtalentene vi har på skolen.

Åpen dag – 29. januar 2019

Tirsdag 29. januar fra klokken 16.00 til 20.00 vil Kubens foaje gjøres om til et messeområde for alle som ønsker å komme og blir bedre kjent med oss. Dere vil møte elever, og våre lærere som er eksperter innenfor sine fagfelt. Vi vil ta dere med rundt om i den store flotte skolen vår. Alle avdelinger vil være tilgjengelige.

Vi har nettopp utvidet BiKuben og fått nye arealer med topp moderne innredning og nye muligheter for elevaktiviteter. BiKuben vil selvsagt være åpen og tilgjengelig hele kvelden!

Terminoppgjør

11. januar avsluttes 1. termin. I tråd med Opplæringsloven er halvårsvurdering (terminvurderingen) i fagene en del av underveisvurderingen som skal vise kompetansen eleven har i forhold til kompetansemålene i læreplanen for faget. Vurderingen skal formuleres slik at den gir veiledning til eleven om hvordan kompetansen i faget kan forbedres. Vi minner om at halvårsvurderingen er en underveisvurdering som spiller inn på standpunktkarakteren i faget.

En viktig del av halvårsvurderingen er elevens egenvurdering i det enkelte fag. Vi er opptatt av at eleven blir utfordret til å reflektere over og vurdere egen læring, og blir bevisst på egen læring, egen kompetanse og egen faglige utvikling.

Its learning (Its) er Osloskolens nettplattform for kommunikasjon om læring og vurdering mellom faglærer og elev. Its er tilgjengelig for elever og foresatte via skolens hjemmeside eller via egen app for nettbrett og smarttelefon. I Its er vurderingene tilgjengelige under fanen Vurderingsoversikt. Det er viktig at elev og foresatte tar kontakt med faglærer eller kontaktlærer ved spørsmål eller uklarheter knyttet til vurdering.

Et spennende vårsemester

Vi har mange spennende aktiviteter og arrangement planlagt for våren 2019. Vi skal komme tilbake til alle disse. Arrangement som Kubenfestivalen, Teknodagen og Kubens vårseminar vil dere få høre mer om, så følg med oss på sosiale medier. Vi har en veldig levende Facebookside, men er også på Instagram, Twitter og miljøgruppa vår er aktive på Snap.

Over nyttår er skolestart for elevene torsdag 3. januar. Elevene møter til ordinær undervisning i tråd med timeplan og avtale med faglærer.

Skolens resepsjonen er stengt i julen, men det vil være ansatte til stede, så ved varelevering e.l. ring kontaktnummeret som henges opp i resepsjonen.

Med dette ønsker vi elever, foresatte, ansatte, samarbeidspartnere, venner og naboer en riktig god jul og et godt nytt år!