Kuben e-læring, informasjon for elever og foresatte

Kubenfinger

21. april kom meldingen om at alle eksamener våren 2020 er avlyst, bortsett fra eksamen for privatister. Skriftlig eksamen ble avlyst før påske, nå avlyses muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen. Med dette er også tverrfaglig eksamen avlyst. Vi avventer en avgjørelse for Vg3 YF.

Avlyst eksamen vil ikke påvirke vitnemålene til elevene. Elevenes standpunktkarakterer blir stående alene. At eksamen avlyses gir oss ekstra god tid til å utforme og gjennomføre gode sluttvurderingsprosesser for elevene våre.

Les mer om eksamen og standpunkt på utdanningsdirektoratets sider.

Med standpunkt som eneste gjeldende karakter i fagene er det svært viktig at elevene fortsetter å delta i Kuben e-læring og bruker tiden godt til læring og faglig utvikling, og følger opplegg og utfører oppgaver gitt fra lærerne etter beste evne! Standpunkt i alle fag settes fredag 12. juni.

Online fjernundervisning med Kuben e-læring skal fortsette inntil videre via Its, Teams og de plattformene som lærer og elever er blitt enige om å bruke. Elever og lærere har sammen funnet gode arbeidsmåter og kommunikasjonsformer, og Kubens lærere vil fortsette å levere opplæring av høy kvalitet.

Verkstedene åpnes

Fra mandag 27. april vil Kuben åpne verksteder for en del elever på Vg2 og Vg3 yrkesfag. Det vil være forskjeller fra avdeling til avdeling, og tilbudet kan bli utvidet etter hvert. Vi overlater det til den enkelte avdeling å informere dere om hvordan dette vil bli organisert. Vi har laget en forenklet versjon av veilederen for gjennomføring etter smittevernreglene som jeg klipper inn her.

Les Utdanningsdirektoratets veileder her.

Veileder smittevern for elever

 1. Hvis du er syk skal du ikke komme på skolen.
 2. Elever i risikogruppe dokumentert med legeerklæring holder seg hjemme og fortsetter med digital undervisning.
 3. Vask hender grundig og ofte, og hold avstand til andre, minimum 1 meter.
 4. Ikke del skrivesaker, skolebøker, arbeidsverktøy, PC, osv. med andre.
 5. Hvis du blir syk på skolen skal du holde avstand og dra hjem (ikke offentlig transport).
 6. Munnbind er tilgjengelig og kan brukes av de som ønsker det.
 7. Garderober holdes stengt. Kom derfor til skolen ferdig skiftet i arbeidsklær og møt direkte i verksted.
 8. Hold deg til samme gruppe elever og ansatte i faste verksteder og klasserom gjennom dagen.
 9. Begrens bruk av offentlig transport.

Renholdsrutiner

 1. Alle kontaktflater rengjøres før og etter undervisningsøktene.
 2. Renholdsbyrå utfører forsterket renhold gjennom dagen på toaletter, dører etc.
 3. Lærere/elever rengjør verktøy, utstyr, pulter og bord før og mellom undervisningsøktene i verkstedene.
 4. Rengjøringsmidler, munnbind og håndsprit er tilgjengelig og vil fordeles i verkstedene. Ved behov kan det hentes mer i resepsjonen.
 5. Utstyr skal rengjøres etter bruk.

Fortsatt e-læring

Fellesfag og teoretisk undervisning vil fortsette som fjernundervisning via Kuben e-læring. For Vg1 vil all undervisning gjennomføres online via Kuben e-læring.

Avdelingene våre har funnet flotte løsninger som passer det enkelte program. Nederst på siden finner dere informasjon fra den enkelte avdeling. Skroll til den avdelingen du vil lese mer om. En opplæringsvideo for bruk av Teams finner du helt nederst.

Tilbakemeldingene fra elevene på undervisningen er positive. Elevene sier at lærerne treffer godt med konkrete og varierte arbeidsoppgaver, og med balanse i arbeidsbelastning og innleveringer. Husk retningslinjene for korrekt kildebruk for å unngå plagiering (se elevboka s. 56-57 – digital versjon ligger her på nettsidene til Kuben). Samtidig sier dere at dere savner det sosiale møtestedet som skolen er. Det forstår vi godt. Vi savner også å ha elevene våre på skolen, men enn så lenge må vi gjøre det beste ut av denne situasjonen.

Smittestatus for Kubens ansatte og elever

Per 22. april har Kuben ingen ansatte med påvist covid-19. Vi har fått rapport om at noen elever har fått påvist covid-19. Dette er mindre enn ti elever og alle er hjemme med sine familier. Vi krysser fingrene for at situasjonen for våre nærmeste holder seg.

Det er viktig at elevene fortsetter å delta i Kuben e-læring og bruker tiden godt til læring og faglig utvikling. En god utdanning og et trygt, fremtidig yrke er det viktigste målet med opplæringen.

Vi er her for elevene!

De elevene som sliter med å finne motivasjon til å koble seg på og delta arbeider vi målrettet med å fange opp. Vårt oppdrag er å forsøke å hjelpe dere tilbake på sporet og legge til rette for lærling og nye vurderingssituasjoner. Det er viktig at denne perioden med hjemmeundervisning ikke medfører manglende vurderingsgrunnlag i enkelte fag. Derfor er det viktig at elevene tar godt vare på tilbudene de vil få fra skolen.

Elever som opplever manglende kontakt med skolens lærere må melde fra til rådgiver så fort som mulig. Kontaktinformasjon til rådgiverne og helsesykepleierne finner dere på skolens hjemmesider.

Trygghetstelefonen "KubenCall" " - 948 49 587 – er aktiv og tilgjengelig for alle dere som ønsker en prat med en våre flotte medarbeidere i Elevrettede tjenester. Instaprofilene @kubenvgs og @etkuben kan også være fine å følge med på.

På hjemmesiden vil vi holde dere løpende oppdatert på nyheter, relevante retningslinjer og rutiner som kommer fra myndigheter og skoleeier. Følg med på myndighetenes helseråd, vaske hendene jevnlig, unngå tett kontakt med andre og grupper på mer enn fem personer.

Følg oss også på Facebook: #kubenvgs.

Ta godt vare på hverandre og dere selv. Vi sees snart!

Mvh rektor

Informasjon knyttet til det enkelte utdanningsprogram

Studiespesialisering og påbygg (ST)

Alle elever skal jobbe etter tilnærmet vanlig timeplan, men vi tilpasser til ny situasjon. Vi forstår at det kan være mer krevende når elevene i større grad må finne fagstoff og sette dette sammen på egenhånd. Kontaktlærer og faglærere legger ut alt av planer, oppgaver og innleveringer på Its. I all hovedsak skal elevene jobbe med det faget som står på timeplanen til enhver tid. Mange lærere vil i tillegg invitere elevene inn til undervisningsøkter "live" i programmet Teams. Her kan lærer snakke direkte med hver enkelt, eller til en gruppe av elever. Lærerne gir elevene beskjed om når de er tilgjengelige for veiledning eller når det kjøres "live" undervisning.

Vurderinger vil også bli avholdt i denne perioden og må gjennomføres etter beskjed fra faglærer. Det er svært viktig at elevene følger opp arbeidet for å få gjennomført skoleåret på en god måte. Vi vet nå at skriftlig eksamen er avlyst. Muntlig eksamen vil vi få mer informasjon om rett over påske. Heldagsprøver som står på planen mens skolen fortsatt er stengt, blir gjennomført hjemme. Det vil være noe ulik gjennomføring fra fag til fag, men elevene vil ha en innlevering eller en muntlig vurdering den dagen heldagsprøve i deres fag står på timeplanen. Standpunktkarakteren vil i flere fag bli eneste tellende karakter. Dermed er elevenes læringsaktivitet og læringsutvikling i denne perioden sentral for lærers vurdering av elevenes helhetlige kompetanse ved avslutningen av skoleåret. Dersom elevene har spørsmål til oppgavene de skal gjøre, tar de kontakt med faglærer eller kontaktlærer. Ikke nøl med å ta kontakt!

Dersom dere foresatte har spørsmål, kan dere ta kontakt med kontaktlærer eller avdelingsleder.

Elever som mangler PC eller bøker må kontakte skolen snarest.

Det er viktig at vi alle forsøker å holder en normal arbeids- og studierytme i denne perioden. Hjelp hverandre med det. Her kan også foresatte hjelpe til med å lage en god dagsplan sammen med elevene. Husk fysisk aktivitet.

Elektrofag (EL)

Vg1

Alle elever fortsetter med nettundervisning i henhold til eksisterende timeplaner. Nettøktene er obligatoriske og lærerne fører logg over hvilke elever som deltar. Den nye timeplanen består av faste nettøkter, tid til å arbeide med oppgaver og egen lesetid. I den faste tiden vil lærer være tilgjengelig for eleven for dialog, spørsmål mv.

Vg2 og vg3

Fra og med mandag 27. april blir det praksisundervisning i yrkesfagene for elever på vg2 og vg3. Merk at fellesfagene fortsetter over nett som tidligere også for disse klassene.

Det er nye timeplaner fra og med mandag 27. april. Timeplaner er tilgjengelig for elevene i teams. Er du i tvil om hvor du finner timeplan, kontakt kontaktlærer.

Følgende vg2 og vg3 klasser starter med praksis i yrkesfagene den 27. april:

 • 2AUA, 2KVA, 2ELA, 2ELB starter med praksis
 • 3AUA starter med praksis
 • 3DEA, 3DEB, 3DEC har eget opplegg.

Klassene er delt inn i små grupper som har praksis på ulike dager. Det er viktig å følge oppsatt plan. Elever kan ikke møte på skolen utenfor oppsatt plan. Eleven har fått beskjed via teams om hva som gjelder av smittevernregler på avdelingen.

Merk: 2DEAog 2DEB fortsetter inntil videre med nettundervisning.

Elektroelever med behov for støtte bør ta kontakt med teamsgruppeen som heter "Thomas sitt Hjørne". Her får elever hjelp (faglig støtte) i programfagene. Ta kontakt direkte i denne Teamsgruppen eller via kontaktlærer. Det er også mulig å ta dette via rådgiver for elektroavdelingen; Sumita Paul.

Minoritetsspråklig opplæring (MO)

Ukeplaner og undervisningsopplegg for hver klasse legges ut på Its.

Elevene kommuniserer med kontaktlærer via mail, telefon eller apper.

Alle elever som ikke selv har tilgang til PC hjemme, har lånt PC fra skolen.

Elever eller foresatte kan henvende seg til kontaktlærer ved behov på e-post eller telefon. Elevene har fått kontaktinformasjon til lærerne.

Dersom elever har behov for å hente noe på skolen, kan de ta kontakt med avdelingsleder for avtale. Telefon: 97 65 73 54 eller 92 06 26 53.

Design og  håndverk (DH)

Til undervisning med læringsaktiviteter bruker vi Its og LAB (for frisørfag). Vi følger opp og har kontakt med elevene gjennom Microsoft Teams. Vi anstrenger oss for å la elevene lære mest mulig praktisk og å tilpasse arbeidsmengden mellom teori/praksis og fellesfag.

Kontaktærer tar kontakt med hjemmet dersom vi mister kontakt med eleven.

Elevene får ukeplan fra sin kontaktlærer som blir gjennomgått i klassesamtale. Elevene arbeider også sammen med sin læringsmakker.

Kontaktlærere og rådgivere er tilgjengelige som tidligere på mobil eller sosiale medier.

Helse- og oppvekstfag (HO)

Til undervisning med læringsaktiviteter bruker vi Its. Vi følger opp og har kontakt med elevene gjennom Microsoft Teams. Vi anstrenger oss for å la elevene lære mest mulig praktisk og tilpasse arbeidsmengden mellom teori/praksis og fellesfag.

Kontaktærer tar kontakt med hjemmet dersom vi ikke ser eller hører noe til eleven.

Elevene får ukeplan fra sin kontaktlærer som blir gjennomgått i klassesamtale. Elevene arbeider også sammen med sin læringsmakker.

Kontaktlærere og rådgivere er tilgjengelige som tidligere på mobil eller sosiale medier.

Voksne elever (fra Oslo VO)

Alle de voksne elevene på utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag og bygg- og anleggsfag har direkte kontakt med sine respektive kontaktlærere som har egne opplegg for elevene kommunisert via Its, Skype, Teams og telefon.

Bygg- og anleggsteknikk (BA) og Teknikk og industriell produksjon (TIP)

For både TIP og BA gjennomføres den nettbaserte opplæringen primært gjennom oppgaver via Its, med tilbud om veiledning/kommunikasjon med faglærer og frister for innlevering.

På vg1 TIP bruker vi den digitale Industrihåndboka. Den dekker teoridelen av fagene.

I programfagene jobber 2KEA via læringsplattformen I-fag, 2KTA-B jobber via Studieboka, i fellesfagene bruker de Its.

Oppfølgingstjenesten (OT) og Fundament

Kontaktlærere og miljøarbeidere holder tett kontakt med alle elever og foresatte. 

Elevene har mottatt arbeidsplan for neste uke som ligger på Its. Kontaktlærere og faglærere er tilgjengelig for samtaler i arbeidstiden.

Miljøarbeidere er tilgjengelig for samtaler gjennom hele uken. Ta kontakt for både faglige og sosiale spørsmål eller bekymringer.

OT:

 • Øyvind Mettenes: mobil 993 06 236| oyvind.Mettenes@ude.oslo.kommune.no
 • Ida Engelstad: mobil 970 72 748 | Ida.Engelstad@ude.oslo.kommune.no
 • Marianne Rogneby: mobil 902 38 694 | maroa097@osloskolen.no

Fundament:

 • Mari Flyen: mobil 938 15 211 | masna002@osloskolen.no
 • Ida Engelstad: mobil 970 72 748 | ida.Engelstad@ude.oslo.kommune.no
 • Line Bustad: mobil 957 31 884 | line.Tollefsen.Bustad@ude.oslo.kommune.no

IKT-servicefag

Elevene på IKT-servicefag får i denne perioden  undervisning på følgende måte:

Vi bruker Discord til å snakke med elevene. Discord er et chatteprogram der vi kan snakke sammen både med tekst og lydsamtaler, samt dele skjerm. Alle elevene har Discord installert, dette er et program vi bruker hver dag. I dette programmet kan vi snakke med elevene i grupper eller en til en.  I fellesfagene brukes ITs og Teams.

Skoledagen med hjemmearbeid i programfagene ser slik ut:

 • 09:00 Oppmøte i veileder sin stemmekanal på Discord.
 • 09:30 – 12:00 Veiledet arbeid med oppgaver og prosjekt.  Veileder er tilgjengelig på Discord.
 • 12:00 Oppmøte i veileder sin stemmekanal på Discord

Mandag 27.04.20 startet vi en gradvis oppstart av undervisning på skolen for våre IKT-elever. For å opprettholde gode smittevernrutiner, møter kun små grupper til undervisning på skolen. Kuben følger myndighetenes råd for smittevern og det betyr et redusert antall elever i klasserommet per dag. Elever får kun komme på skolen til oppsatt tid fra kl 09-12. Det blir ingen anledning til å bli på skolens område når undervisningen er over.

Elevene er selv ansvarlig for å følge smittevernregler som blir gitt på skolen.

Vi oppfordrer elevene til å unngå bruk av kollektivtransport hvis mulig og heller bruker sykkel eller å gå til skolen.

Dersom eleven ikke kan møte på skolen er det viktig at kontaktlærer får beskjed om dette.

Elever skal møte til praktiske deler av programfag i mindre grupper etter avtale, med oppmøte kl 9-12 fremover. Alle elever på IKT har undervisning på skolen kombinert med fjernundervisning fremover.

Elever som ikke er satt opp til å møte fysisk på skolen, skal følge fjernundervisning fra kl 09-12, slik vi har gjort de siste ukene. Merk at fellesfagene fortsetter over nett som tidligere, via teams og også fysisk oppmøte til timer, fagsamtaler samt vurderinger. 

Opplæringsvideo i Teams, for elever og foreldre: