Hovedseksjon

En normal skolehverdag med økt beredskap

Kubenfinger

Vi er så lettet over å kunne slippe å tenke på kontaktreduserende tiltak. De grunnleggende smittevernrådene forholder vi oss fortsatt til.

Vi fortsetter med massetesting også etter høstferien. Grunnen for dette er ønsket om å holde øye med utvikling av smitten den første tiden etter ferien.

Unntakene fra fraværsreglene som vi har hatt gjennom covid-19-perioden oppheves fra 11. oktober. Det betyr at elevene igjen må forholde seg til de vanlige fraværsreglene. Blant annet kan de ikke lenger bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder ved fravær av helsegrunner. Det kreves legeerklæring ved helserelatert fravær. Rektor gikk igjennom retningslinjene for fraværsgrensen i møtet med elevene ved skolestart.

Elever som opplever symptomer på luftveissykdom kan teste seg, og hvis testen er negativ, og allmenntilstanden er god, kan du likevel gå på skolen. Vi minner om at elever må melde til kontaktlærer ved alt fravær – og meldingen er forventet å nå skolen før avtalt oppmøte. Ved Kuben har vi fulgt opp elever som pådrar seg udokumentert fravær til nå, og det vil vi fortsatt gjøre.

Lenke til Regjeringens informasjon om tilbake til normalen i skoler: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tilbake-til-normalen-i-skoler-og-barnehager/id2872554/

Lenke til Utdanningsdirektoratets informasjon om fraværsgrensen  https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/fravar/fravar-i-videregaende/